Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten & Leveringsvoorwaarden

Producten kunnen worden besteld door gebruik te maken van de online bestelfunctie op deze internetsite. Bestellingen kunnen ook per telefoon worden doorgeven. Voor elke bestelwijze gelden de volgende bepalingen:

Prijzen en levering:
Alle vermelde consumentenprijzen zijn inclusief Nederlandse BTW en exclusief verzendkosten. De op de internetsite vermelde prijzen zijn bindend tot twee weken na datum van de bestelling.

Verzend en afhandelingskosten binnen de EU:
Bedragen zijn incl. BTW.
Tot €75,00 productwaarde: € 2,95 per zending
Boven €75,00 tot een maximum van € 250 productwaarde: € 5,95 per zending
Andere producten dan sprays tot € 250 productwaarde - pakketten: € 7,50 per zending
Boven € 250 productwaarde: Gratis

Verzending:
Het is ons streven om bestelling die op werkdagen vòòr 14.00 door ons zijn ontvangen dezelfde dag te verzenden, mits betaling heeft plaatsgevonden of andere betalingsafspraken zijn gemaakt.
Verzending vindt plaats zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, tenzij een langere levertijd vermeld is.

Goederen worden verzonden per TPG Post of UPS naar het door de klant opgegeven adres. De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van het verzendadres>
The Health Connection heeft geen invloed op de duur van verzending en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid bij te late aflevering. Indien bestellingen binnen 5 werkdagen na verzending niet zijn afgeleverd verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Verzending naar landen buiten de EU:
In het geval van verzending naar landen buiten de EU is de koper zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en extra belastingen in zijn of haar land.
The Health Connection is niet verantwoordelijk voor wetgevingen en/of restricties bij invoer en/of verkoop m.b.t. voedingssupplementen door haar afnemers.

Betaling:
Betaling van de bestelling dient te geschieden door gebruik te maken van de online betalingsmogelijkheden op de internetsite of, indien dit door The Health Connection akkoord is bevonden, door overmaking op de bankrekening van The Health Connection. De koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

Bankbetalingen dienen te geschieden onder vermelding van het ordernummer dat staat op de bevestiging die na bestelling per e-mail wordt toegezonden.
Betaalt u per creditcard of machtiging dan wordt uw creditcard of bankrekening direct belast. Wij adviseren om een kopie van uw bestelling te printen voor uw administratie.
Buitenlandse bankovermakingen worden uitsluitend geaccepteerd door betaling vooraf via de website of overmaking vooraf per bank, tenzij anders overeengekomen.

Te late aflevering door TPG post of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.
Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling bij het postkantoor, schort betalingsverplichting niet op.

De betalingstermijn voor betalingen anders dan de directe online-betalingen is "binnen 10 dagen".
Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren en deze debiteur voor de toekomst van levering uit te sluiten.

In alle gevallen kunnen wij onder rembours leveren of vooraf zekerheid verlangen.
Wij behouden ons de eigendom van geleverde zaken voor, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
Door overschrijding van de betalingstermijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op 1,5% rente per (gedeelte van een) maand.
Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven zijn de kosten berekend conform de geldende incassotarieven.

Reclames & aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld is The Health Connection uitdrukkelijk uitgesloten van alle aansprakelijkheid. Vervaardiging van de producten en het vervoer ervan wordt door derden uitgevoerd. De aansprakelijkheid voor de geleverde producten en het transport berusten uitdrukkelijk bij de producenten en de vervoerders.

Bij technische defecten van de producten dient dit binnen 14 dagen aan ons te worden gemeld. Het defecte product dient te worden geretourneerd onder vermelding van een door ons verstrekt retournummer. The Health Connection zal p.o. eenzelfde vervangend product leveren.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongeschonden product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat / verpakking en voorzover dit een voedingssupplement betreft met niet verbroken verzegeling, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

The Health Connection is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de op de site aangeboden producten, die dienen te worden aangemerkt als voedingssupplementen. Bij twijfel over het gebruik raadpleeg vooraf uw arts, specialist of professionele deskundige.

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.